AKTUALNOI:

Walne zebranie cz艂onk贸w TMK

2017-02-04 17:45:43


W zwi膮zku z up艂ywem czteroletniej kadencji Zarz膮du, w dniu 24 lutego 2017 r.
o godz. 18.00 w Sali kameralnej Domu Kultury w K臋tach odb臋dzie si臋 zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Mi艂o艣nik贸w K臋t. Serdecznie zapraszamy wszystkich cz艂onk贸w do udzia艂u w zebraniu.
Zarz膮d TMK.

Porz膮dek zebrania

1. Otwarcie

2. Wyb贸r przewodnicz膮cej zebrania

3. Przedstawienie i przyj臋cie:
a) porz膮dku obrad zebrania,
b) regulaminu obrad zebrania
c) regulaminu wybor贸w.

4. Wyb贸r sekretarza zebrania.
5. Wyb贸r komisji uchwa艂 i wniosk贸w
6. Przedstawienie sprawozdania ust臋puj膮cego Zarz膮du
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej TMK.
8. Podj臋cie uchwa艂y o udzieleniu absolutorium ust臋puj膮cemu Zarz膮dowi.
9. Wyb贸r komisji skrutacyjnej
10. Przeprowadzenie wybor贸w nowego Zarz膮du.
11. Podj臋cie uchwa艂y o wyborze Zarz膮du.
12. Ukonstytuowanie si臋 Zarz膮du.
13. Przeprowadzenie wybor贸w Komisji Rewizyjnej.
14. Podj臋cie uchwa艂y o wyborze Komisji Rewizyjnej.
15. Ukonstytuowanie si臋 Komisji Rewizyjnej.
16. Dyskusja
17. Sprawozdanie komisji uchwa艂 i wniosk贸w.
18. Przyj臋cie z艂o偶onych wniosk贸w.
19. Zamkniecie obrad zebrania.

kb呕yczenia 艢wi膮teczne

2016-12-24 10:40:48

kbRekordowa kwesta.

2016-11-04 17:57:49


W tym roku ju po raz dwudziesty Towarzystwo Mi硂秐ik體 K阾 zorganizowa硂 kwest cmentarn na rzecz renowacji i konserwacji zabytkowych obiekt體, znajduj眂ych si na k阠kim cmentarzu komunalnym.
Pierwsza kwesta odby砤 sie w dniu 1 listopada 1997 r. w kt髍ej kwestowa硂 15 os骲 na czele z przewodnicz眂ym Towarzystwa Mi硂秐ikiem K阾 W砤dys砤wem Dro糳zikiem. W trakcie tej kwesty zebrano 2 400 z, kt髍e wraz z pieni阣zmi zebranymi w nast阷nym roku przeznaczono na konserwacj zabytkowego pomnika by砮go burmistrza i Honorowego Obywatela K阾, Henryka Do砶owskiego.. W trakcie dwudziestu kwest zebrano 166 821 z za kt髍e poddano konserwacji, ratuj眂 je przed zniszczeniem, 17 zabytkowych pomnik體 nagrobnych k阠kiego cmentarza. W ubieg硑m roku przeprowadzili秏y konserwacj zabytkowych pomnik體 nagrobnych Stanis砤wa Ha砤tka i J.R.Szubert體 za kwot 20 680 z, natomiast w tym roku zosta砤 wykonana konserwacja ponad stuletniego kamiennego pomnika Julii ze Steczowicz體 za kwot 13 300 z. W trakcie tegorocznej kwesty, dzi阫i hojno禼i darczy馽體, zebrano rekordowa kwot 13 752,29 z. – 秗odki te zostan przeznaczone na prace konserwatorskie kolejnego zabytku. Informacj o wykorzystaniu zebranych pieni阣zy przekazujemy corocznie na ulotkach wr阠zanych przez kwestuj眂ych odwiedzaj眂ym nasz cmentarz w dniu 1 listopada. Rekordzistkami w秗骴 kwestuj眂ych s: cz硂nkini Towarzystwa Mi硂秐ik體 K阾 Ma砱orzata Kasolik – Piecha, kt髍a uczestniczy砤 we wszystkich kwestach oraz Maria Karaim, uczestnicz眂a w 19 kwestach.
S眃zimy, 縠 zebranie w tym roku w trakcie kwesty rekordowej kwoty opr骳z sprzyjaj眂ej pogody jest wynikiem widocznych efekt體 w postaci kolejnych odrestaurowanych zabytkowych pomnik體 nagrobnych na cmentarzu
Serdecznie dzi阫ujemy wszystkim kwestuj眂ym, kt髍zy po秝i阠ili sw骿 czas dla tak szlachetnego celu jakim jest ratowanie historycznych zabytk體 naszego miasta.
Szczeg髄ne podzi阫owania kierujemy do ofiarodawc體 za wyj眛kow hojno舵, dzi阫i kt髍ej mog by kontynuowane dalsze prace konserwacyjne na naszym cmentarzu.
1 listopada kwestowali:
Adamus Andrzej, Adamus Barbara, Bakalarski Jacek, Bana B砤縠j, Bryzek Andrzej, Brzozowicz Sylwia, Brzuska Kazimierz, Chowaniak Anna, Chrapkowicz Maria, Cwynar Jerzy, Dryja Tadeusz, Duraj Patryk, Fico Rafa, Flasz Gra縴na, Front Natalia, Front Wac砤w, Gandor-Bakalarska Maria, Gardy駍ki Tomasz, Go砮k Katarzyna, Grabowska Urszula, Handzlik Mariusz, Honkisz J髗ef, Jachnicka Zofia, Jasek Wanda, Kaczmarczyk Daria, Kad硊bicka Lucyna, Kad硊bicka Miros砤wa, Kad硊bicka-痽dek Katarzyna, Karaim Maria, Kasolik-Piecha Ma砱orzata, Kl阠zar Krzysztof, Koperska Maria, Korczyk Janina, Korczyk Kinga, Korczyk Micha, Kowalska Gra縴na, Kr髄iczek Ewa, Kruczalak Adam, Kubiczek Maria, Kurec Henryk, Lewandowska Barbara, niewska Iwona, Majkuci駍ka Krystyna, Matusiak Maria, Matusiak Wanda, Mitoraj-Mrzyg丑d Maria, Moch Anna, Moj縠sz-Wlaz硑 Gra縴na, Moskal-Goliasz Katarzyna, Mrowiec Adam, Nowak Alina, Nycz Marek, Plewniak kasz, Rodak-Duraj Ma砱orzata, Sok蟪 Stanis砤w, Suknarowska Ewa, Szafran J髗ef, Szewczyk Nina, Sz砤pa Kacper, Sz砤pa Kazimiera, Szpilka Dagmara, Szpilka Weronika, W眊iel Marek, Wr骲el Wojciech, Zemanek Agnieszka,

Zobacz zdj阠ia

kbKolejny zabytkowy pomnik uratowany.

2016-09-18 21:57:04


Podobnie jak w latach poprzednich r體nie w bie勘cym roku zosta砤 przeprowadzona konserwacyjna kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego znajduj眂ego si na k阠kim cmentarzu. Tym razem katastrofalny stan kamiennego pomnika Julii z Steczowicz體 wymusi wr阠z konieczno舵 jego konserwacji i jeszcze pod koniec ubieg砮go roku zosta硑 wykonane konieczne prace zabezpieczaj眂e, 縠by pomnik przez okres jesieni i zimy nie uleg ca砶owitemu zniszczeniu. Dzi阫i tym pracom, mo縩a by硂 w bie勘cym roku prowadzi dalsze prace konserwatorskie, kt髍e zosta硑 zako馽zone w miesi眂u lipcu, co potwierdzi砤 komisja odbioru prac, sk砤daj眂a si z przedstawiciela Ma硂polskiego Konserwatora Zabytk體 w Krakowie, administratora cmentarza, Urz阣u Gminy, wykonawcy i Towarzystwa Mi硂秐ik體 K阾. Autorem programu konserwatorskiego i zarazem wykonawc prac konserwatorskich by砤 Agnieszka 痽dzik – Bia砮k, dyplomowany konserwator dzie sztuki. Koszt konserwacji pomnika wyni髎 13 300 z i zosta pokryty ze 秗odk體 zebranych w trakcie ubieg硂rocznej kwesty oraz 秗odk體 w砤snych Towarzystwa. Pomimo corocznych prac, jest jeszcze co najmniej kilka zabytkowych pomnik體 nagrobnych wymagaj眂ych pilnych prac renowacyjnych. R體nie w bie勘cym roku w dniu 1 listopada organizujemy kwest, a zebrane 秗odki zostan przeznaczone na konserwacj w roku przysz硑m kolejnego zabytku k阠kiego cmentarza.
Przewodnicz眂y Towarzystwa Mi硂秐ik體 K阾
Kazimierz Brzuska

Zobacz zdj阠ia

kbXIX „Almanach K阠ki”.

2016-05-09 19:32:51


W dniu 6 maja 2016 r. w sali studyjnej k阠kiego Domu Kultury odby硂 si spotkanie promocyjne XIX numeru oczekiwanego „Almanachu K阠kiego” na kt髍e przybyli autorzy, sympatycy wydawnictwa i cz硂nkowie Towarzystwa Mi硂秐ik體 K阾.
Najnowszy „Almanach” zaprezentowany zosta przez jego redaktora Tadeusza Dryj, kt髍y przybli縴 zebranym zawarto舵 i przes砤nie tego numeru. Zawiera on szereg interesuj眂ych artyku丑w m.in. o 120 leciu Przedszkola Si髎tr Zmartwychwstanek, budowie zapory na Sole w Por眀ce, 300 leciu konsekracji klasztoru Franciszkan體 czy o przegranej batalii o powiat k阠ki w 1866 r. Przewodnicz眂y Towarzystwa Kazimierz Brzuska wr阠zy wraz z podzi阫owaniami najnowszy numer „Almanachu K阠kiego” autorom artyku丑w, oraz osobom i instytucjom sprzyjaj眂ym dzia砤lno禼i Towarzystwa. Szczeg髄ne podzi阫owania skierowa w砤dzom gminy na r阠e obecnego na uroczysto禼i I zast阷cy burmistrza Rafa砤 Ficonia za pomoc finansow, dzi阫i kt髍ej „Almanach K阠ki” nr XIX m骻 si ukaza. Co prawda jubileuszowy XX numer uka縠 sie w roku przysz硑m, jednak to ten rok jest dwudziestym rokiem, w kt髍ym powstawa硑 kolejne „Almanachy”, st眃 spotkanie po秝i阠one by硂 podsumowaniu tego okresu. Nale縴 przypomnie, 縠 inicjatorami, autorami i wieloletnimi redaktorami „Almanachu K阠kiego” byli k阠cy poloni禼i Irena i W砤dys砤w Dro糳zikowie.
Nowy „Almanach K阠ki” mo縩a ju naby w k阠kim Muzeum, ksi阦arni przy ul. Mickiewicza, i w „Dewocjonaliach” na k阠kim rynku.

Zobacz zdj阠ia

kbpoprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nast阷na