AKTUALNOŚCI:

Czas na zmiany

2019-11-12 10:16:57


Niniejszym informuję, że w dniu 12 września 2019 r. złożyłem rezygnację z funkcji przewodniczącego i członka zarządu Towarzystwa Miłośników Kęt. Okres 6,5 roku przewodniczenia Towarzystwu to okres bardzo intensywnej ale i twórczej i organizacyjnej pracy na rzecz promocji i utrwalania historycznego i materialnego dziedzictwa już 742 letnich Kęt. To poznanie wielu wspaniałych ludzi kultury i oświaty, nawiązanie szeregu owocnych kontaktów m.in. z Muzeum Collegium Maius w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Towarzystwem Miłośników Andrychowa, Towarzystwem Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej oraz innymi towarzystwami i instytucjami kultury. W tym okresie wydana została największa w dotychczasowej historii Towarzystwa ilość różnych publikacji związanych z historią Kęt do czego również przyczyniłem się kilkoma publikacjami. Osobiście nadzorowałem konserwację sześciu zabytkowych obiektów kęckiego cmentarza, spędzając dziesiątki godzin na cmentarzu w trakcie ich konserwacji, co skutkowało wysoką jakością wykonanych konserwacji. Za osobisty sukces uważam załatwienie zmiany decyzji bielskiego konserwatora zabytków z 1990 r. który wpisał do rejestru zabytków całą najstarszą część Cmentarza Komunalnego w Kętach wraz ze wszystkimi 2218 nagrobkami i kaplicami, sprawiając tym samym ogromne problemy opiekunom zwyczajnych, nie aspirującym do miana zabytku, nagrobków. Podjęte przeze mnie działania doprowadziły do zmiany tej „nadgorliwej” i nieprzemyślanej decyzji i w dniu 1 lipca 2014 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zmienił poprzednią decyzję, wpisując do rejestru zabytków jedynie 53 obiekty (nagrobki, kaplice) gdyż tylko tyle spełnia wymagane w tym zakresie kryteria. Dziękuję wszystkim tym, którzy mi pomagali i wspierali w tej trudnej i czasochłonnej, ale dającej satysfakcję, działalności. Dziękuję Domowi Kultury, dyrekcji Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego a szczególnie Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu Liceum im. Marii Dąbrowskiej w Kętach za pielęgnowanie historycznej pamięci i wspólne przedsięwzięcia. Szczególe podziękowania kieruję do pani dr Marty Tylza-Janosz, dyr. Muzeum im. A.Kłosińskiego za merytoryczną współpracę i wspólne przedsięwzięcia promujące historię Kęt i ochronę zabytków. Podziękowania kieruję do księdza infułata Władysława Gasidło, prepozyta Kapituły Kapituły Kolegiackiej Świętej Anny w Krakowie, opiekuna grobu św. Jana Kantego, emerytowanego proboszcza Kolegiaty św. Anny w Krakowie, autora licznych artykułów zamieszczonych w Almanachach Kęckich, autora książki „Mistrz Jan z Kęt”, napisaną z okazji 250 rocznicy kanonizacji św. Jana Kantego, którą miałem zaszczyt redagować. Szczególne podziękowania kieruję do pani prof. Ireny Droździk, współzałożycielki i przewodniczącej Towarzystwa Miłośników Kęt za liczne spotkania, interesujące rozmowy oraz cenne przemyślenia i wskazówki będące inspiracją do podejmowania przez Towarzystwo kolejnych interesujących i wartościowych tematów. Pozostawiam Towarzystwo w bardzo dobrej sytuacji finansowej pozwalającej na kontynuowanie statutowej działalności. Towarzystwu życzę utrzymania wysokiego poziomu wydawniczego, nieustającej promocji historycznego dziedzictwa Kęt szczególnie wśród dzieci i młodzieży, udanych kwest oraz kontynuacji prac konserwacyjnych zabytków kęckiego cmentarza.

Kazimierz Brzuska
Kęty, 11 listopada 2019 r.

kbPremiera nowego „Almanachu” w muzeum

2019-05-29 21:19:25


Premiera najnowszego XXII rocznika Almanachu Kęckiego wydawanego przez nasze Towarzystwo odbyła się we wtorek 28 maja w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach i zgromadziła ponad 60 osób.
Przybyłych gości powitał przewodniczący TMK Kazimierz Brzuska, przypominając czym jest pismo. „Almanach” ukazuje się nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat – gdyby ułożyć te wszystkie roczniki w jeden tom, powstałaby książka licząca prawie 4,4 tys. stron. – Do tej pory 226 autorów napisało 765 artykułów – podsumował przewodniczący. Treść zawartych w Almanachu artykułów przybliżył Tadeusz Dryja, który był redaktorem tego rocznika. Zwrócił uwagę na różnorodność tematów związanych zarówno z ludźmi jak i naszym środowiskiem. Zwrócił uwagę na fakt, że Almanach jest otwarty nie tylko na sprawy Kęt, czego dowodem jest interesujący artykuł Łukasza Gieruszczaka o pochodzącym z Bulowic Klemensie Matusiaku, bohaterze wojny w 1918 r.
Jednym z punktów promocji „Almanachu” była entuzjastycznie przyjęta prelekcja dyrektor muzeum dr Marty Tylzy-Janosz, „Białe kruki kęckiej historii, czyli o nowych źródłach do badań przeszłości miasta”. Poświęcona była księgom, które trafiły do placówki dzięki ofiarności mieszkańców Kęt i okolicy. Księga dochodów i wydatków Kościoła pw. św. Jana Kantego przyniosła nowe informacje o „kaplicy”, jej wydatkach, dochodach i wyposażeniu. Niezwykle cennym źródłem okazała się Księga majstrów cechu zbiorowego: kowalskiego, rymarskiego, kotlarskiego, stolarskiego, powroźnickiego, ślusarskiego, ćwiekarskiego, bednarskiego, siedlarskiego. Oprócz przewijających się postaci – mieszczan kęckich, rzemieślników księga ujawnia opisy wielkich kataklizmów, jakie dotykały Kęty pod koniec XVIII i w XIX wieku. Jest więc opis pożaru z 1797 roku, powodzi i trzęsień ziemi, klęsk czy udziału mieszkańców w wojnach i powstaniach. Na koniec dyrektor muzeum przedstawiła pozyskany Metodyczny podręcznik do nauki rachunków dla 4-ro klasowych szkół powszechnych autorstwa Józefa Sroki”. – Dziękuję wszystkim za te dary dla muzeum, jednocześnie zachęcam do dzielenia się z placówką swoimi prywatnymi zbiorami, chociażby w formie cyfrowej - mówiła dr Marta Tylza-Janosz.
Po części oficjalnej, przy poczęstunku, toczyły się długie dyskusje na tematy związane z historią Kęt.
Składamy gorące podziękowania pani dr Marcie Tylza-Janosz oraz pracownikom Muzeum im.A.Kłosińskiego w Kętach za serdeczne przyjęcie licznych uczestników spotkania promocyjnego i aktywny w nim udział.
Najnowszy „Almanach Kęcki” oraz inne publikacje Towarzystwa Miłośników Kęt można nabyć muzealnym sklepiku, w Dewocjonaliach na Rynku i księgarni „Tu CzyTam”.

Zobacz zdjęcia

kbO przeszłości przy kawie - Zaproszenie.

2019-05-24 13:05:48


Towarzystwo Miłośników Kęt oraz Muzeum im. A.Kłosińskiego w Kętach zapraszają na spotkanie promocyjne najnowszego „Almanachu Kęckiego” XXII. W trakcie spotkania zebrani będą mieli okazję wysłuchać prelekcji pani dr Marty Tylza-Janosz pt. „Białe kruki kęckiej historii, czyli o nowych źródłach do badań przeszłości miasta”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 28.05.2019 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali wystaw czasowych Muzeum, Rynek 16 (I p.).

kbDzień Pamięci w Dąbrowskiej

2019-05-08 15:49:31


30 kwietnia w Powiatowym Zespole Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach odbyła się coroczna uroczystość - Dzień Pamięci - poświęcony wspomnieniu nauczycieli zamordowanych w nazistowskich obozach koncentracyjnych. .
W klimat wspomnień tragicznych losów nauczycieli ziemi kęckiej wprowadził zebranych spektakl pt. „Artefakty pamięci”, przygotowany przez młodzież klasy humanistyczno-teatralnej.i.
Bohaterem tegorocznych obchodów była sylwetka byłego dyrektoro szkoły i wielkiego orędownika teatru pana Bronisława Babińskiego, który zmarł w obozie w Gusen 18 września 1940 r.. Jego sylwetkę w interesujący sposób przedstawiła pani Anna Chowaniak z Towarzystwa Miłośników Kęt. Gościem uroczystości był pan Andrzej Paperz – wnuk dyr. Bronisława Babińskiego.
Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt Kazimierz Brzuska podziękował dyrektor szkoły za zorganizowanie uroczystości, uczniom za piękny, wzruszający spektakl i kapłanowi za możliwość wspólnej modlitwy. Szczególne podziękowania skierował w stronę pani Anny Chowaniak. Życzył też maturzystom dobrej matury.
Na koniec głos zabrał pan Jan Kanty Christ. Przypomniał, jak 72 lata temu kończył tę właśnie szkołę. Przywołał wspomnienia nauki z tamtego okresu. Podkreślił, że nie tylko on, ale także członkowie jego rodziny są bardzo związani ze szkołą.

Zobacz zdjęcia

kbŻyczenia Świąteczne

2019-04-16 20:56:10

kbpoprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 następna