AKTUALNO¦CI:

Zaproszenie na konferencjÄ™.

2017-03-19 12:50:26


Towarzystwo Miłośników Kęt i z Muzeum im. A. Kłosińskiego organizują w dniu 25.03.2017 r. o godz. 10.00 w sali wystaw muzeum konferencję pt. „Ochrona dziedzictwa materialnego na terenie Gminy Kęty”
Konferencja jest inspirowana przypadającym w tym roku 40-leciem istnienia Towarzystwa Miłośników Kęt oraz 40-leciem powstania Zbiorów Historycznych Miasta Kęty, które stanowiły fundament dla kęckiego muzeum. Spotkanie ma na celu propagowanie i dyskusję na temat ochrony dziedzictwa materialnego na terenie naszej gminy. Konferencja będzie stanowić okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami rożnych instytucji, które aktywnie przyczyniają się do zachowania naszego wspólnego dziedzictwa.
W załączeniu program konferencji.

Zobacz zdjęcia

kbNowe władze Towarzystwa.

2017-03-13 13:34:16


W związku z upływem czteroletniej kadencji zarządu, w dniu 3 lutego w Domu Kultury odbyło sie Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Kęt., w trakcie którego przewodniczący Kazimierz Brzuska złożył w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z działalności Zarządu.
Przewodniczący zaznaczył, że pozostawia Towarzystwo w dobrej sytuacji finansowej pozwalającej realizować statutowe zadania TMK. Poinformował, że w przygotowane są do druku 3 publikacje: „Trzy historie”, „Kościół św. Jana Kantego w Kętach” i „Almanach Kęcki” XX. Komisja Rewizyjna, na podstawie przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu, złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Kolejnym punktem zebrania były wybory władz Towarzystwa na następną kadencję 2017 – 2021.

Wybrany zarząd będzie pracował w następującym składzie:

- Kazimierz Brzuska - przewodniczÄ…cy
- Grażyna Flasz - zastępca przewodniczącego
- Marek Nycz - sekretarz
- Tadeusz Dryja - skarbnik
- Jacek Bakalarski - członek
- Adam Mrowiec - członek
- Andrzej Adamus - członek.

Skład Komisji Rewizyjnej:
- Marek WÄ…giel - przewodniczÄ…cy
- Maria Mitoraj-Mrzygłód - członek
- Zofia Jachnicka - członek.

Kazimierz Brzuska wręczył kwiaty i pamiątkowy upominek pani Janinie Korczyk w podziękowaniu za jej aktywną pracę w Zarządzie TMK.

Uczestnicy zebrania złożyli następujące wnioski do burmistrza gminy:
- Zebrani wnioskują o wystąpienie do burmistrza Krzysztofa Klęczara z wnioskiem o nadanie pośmiertnie Władysławowi Droździkowi tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty”.

- Wystąpić do burmistrza Krzysztofa Klęczara z inicjatywą zamieszczenia na budynku Urzędu Gminy od strony ul. Jana Kantego tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi Kęt, św. Janowi Kantemu.

Zobacz zdjęcia

kbWalne zebranie członków TMK

2017-02-04 17:45:43


W związku z upływem czteroletniej kadencji Zarządu, w dniu 24 lutego 2017 r.
o godz. 18.00 w Sali kameralnej Domu Kultury w Kętach odbędzie się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Kęt. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków do udziału w zebraniu.
ZarzÄ…d TMK.

PorzÄ…dek zebrania

1. Otwarcie

2. WybĂłr przewodniczÄ…cej zebrania

3. Przedstawienie i przyjęcie:
a) porzÄ…dku obrad zebrania,
b) regulaminu obrad zebrania
c) regulaminu wyborĂłw.

4. WybĂłr sekretarza zebrania.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków
6. Przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej TMK.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. WybĂłr komisji skrutacyjnej
10. Przeprowadzenie wyborĂłw nowego ZarzÄ…du.
11. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu.
12. Ukonstytuowanie siÄ™ ZarzÄ…du.
13. Przeprowadzenie wyborĂłw Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej.
15. Ukonstytuowanie siÄ™ Komisji Rewizyjnej.
16. Dyskusja
17. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
18. Przyjęcie złożonych wniosków.
19. Zamkniecie obrad zebrania.

kbŻyczenia Świąteczne

2016-12-24 10:40:48

kbRekordowa kwesta.

2016-11-04 17:57:49


W tym roku już po raz dwudziesty Towarzystwo Miło¶ników Kęt zorganizowało kwestę cmentarn± na rzecz renowacji i konserwacji zabytkowych obiektów, znajduj±cych się na kęckim cmentarzu komunalnym.
Pierwsza kwesta odbyła sie w dniu 1 listopada 1997 r. w której kwestowało 15 osób na czele z przewodnicz±cym Towarzystwa Miło¶nikiem Kęt Władysławem DroĽdzikiem. W trakcie tej kwesty zebrano 2 400 zł, które wraz z pieniędzmi zebranymi w następnym roku przeznaczono na konserwację zabytkowego pomnika byłego burmistrza i Honorowego Obywatela Kęt, Henryka Dołkowskiego.. W trakcie dwudziestu kwest zebrano 166 821 zł za które poddano konserwacji, ratuj±c je przed zniszczeniem, 17 zabytkowych pomników nagrobnych kęckiego cmentarza. W ubiegłym roku przeprowadzili¶my konserwację zabytkowych pomników nagrobnych Stanisława Hałatka i J.R.Szubertów za kwotę 20 680 zł, natomiast w tym roku została wykonana konserwacja ponad stuletniego kamiennego pomnika Julii ze Steczowiczów za kwotę 13 300 zł. W trakcie tegorocznej kwesty, dzięki hojno¶ci darczyńców, zebrano rekordowa kwotę 13 752,29 zł. – ¶rodki te zostan± przeznaczone na prace konserwatorskie kolejnego zabytku. Informację o wykorzystaniu zebranych pieniędzy przekazujemy corocznie na ulotkach wręczanych przez kwestuj±cych odwiedzaj±cym nasz cmentarz w dniu 1 listopada. Rekordzistkami w¶ród kwestuj±cych s±: członkini Towarzystwa Miło¶ników Kęt Małgorzata Kasolik – Piecha, która uczestniczyła we wszystkich kwestach oraz Maria Karaim, uczestnicz±ca w 19 kwestach.
S±dzimy, że zebranie w tym roku w trakcie kwesty rekordowej kwoty oprócz sprzyjaj±cej pogody jest wynikiem widocznych efektów w postaci kolejnych odrestaurowanych zabytkowych pomników nagrobnych na cmentarzu
Serdecznie dziękujemy wszystkim kwestuj±cym, którzy po¶więcili swój czas dla tak szlachetnego celu jakim jest ratowanie historycznych zabytków naszego miasta.
Szczególne podziękowania kierujemy do ofiarodawców za wyj±tkow± hojno¶ć, dzięki której mog± być kontynuowane dalsze prace konserwacyjne na naszym cmentarzu.
1 listopada kwestowali:
Adamus Andrzej, Adamus Barbara, Bakalarski Jacek, Bana¶ Błażej, Bryzek Andrzej, Brzozowicz Sylwia, Brzuska Kazimierz, Chowaniak Anna, Chrapkowicz Maria, Cwynar Jerzy, Dryja Tadeusz, Duraj Patryk, Ficoń Rafał, Flasz Grażyna, Front Natalia, Front Wacław, Gandor-Bakalarska Maria, Gardyński Tomasz, Gołek Katarzyna, Grabowska Urszula, Handzlik Mariusz, Honkisz Józef, Jachnicka Zofia, Jasek Wanda, Kaczmarczyk Daria, Kadłubicka Lucyna, Kadłubicka Mirosława, Kadłubicka-Żydek Katarzyna, Karaim Maria, Kasolik-Piecha Małgorzata, Klęczar Krzysztof, Koperska Maria, Korczyk Janina, Korczyk Kinga, Korczyk Michał, Kowalska Grażyna, Króliczek Ewa, Kruczalak Adam, Kubiczek Maria, Kurec Henryk, Lewandowska Barbara, Łuniewska Iwona, Majkucińska Krystyna, Matusiak Maria, Matusiak Wanda, Mitoraj-Mrzygłód Maria, Moch Anna, Mojżesz-Wlazły Grażyna, Moskal-Goliasz Katarzyna, Mrowiec Adam, Nowak Alina, Nycz Marek, Plewniak Łukasz, Rodak-Duraj Małgorzata, Sokół Stanisław, Suknarowska Ewa, Szafran Józef, Szewczyk Nina, Szłapa Kacper, Szłapa Kazimiera, Szpilka Dagmara, Szpilka Weronika, W±giel Marek, Wróbel Wojciech, Zemanek Agnieszka,

Zobacz zdjęcia

kbpoprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następna