CELE I ZAŁOŻENIA:

       Towarzystwo Miłośników Kęt od samego początku istnienia poprzez swoją działalność środowiskową współuczestniczy w kształtowaniu wizerunku miasta. Było i jest zespołem ludzi związanych ideą społecznej pracy, mającej na celu ochronę i rozwój wartości kulturowych regionu. Odwołuje się do doświadczeń wyrosłych na tutejszym gruncie w ciągu ośmiu wieków historii miasta, a jego poczynaniom towarzyszy troska, aby podejmowane zagadnienia i zadania były atrakcyjne dla jak najszerszej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.

       Wszystkie rozpracowywane zadania są realizowane poprzez odradzanie lokalnej aktywności, szeroko pojętej edukacji, obejmującej wiele dziedzin, a rozumiejącej istotę tradycji w egzystencji każdego człowieka. Te działania, stanowiąc przeciwwagę dla współczesnego konsumpcyjnego modelu życia, tworzą wzorce, budują więzi, sprzyjają zakorzenieniu poczucia przynależności do stron rodzinnych, rozwijają w konsekwencji obywatelskie postawy mieszkańców. Podejmując tematykę w zakresie edukacji wywodzącej się z etosu polskiej kultury narodowej, przybliża ciekawe wątki z historii miasta i wartościowe biografie ludzi z nim związanych, pielęgnuje wzorce patriotyczne.

       Towarzystwo współpracuje z władzami samorządowymi miasta, instytucjami oświatowo-kulturalnymi, a także ze stowarzyszeniami o podobnym charakterze. Swoją działalnością wpisuje się w program współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.

       Powyższe założenia Towarzystwo Miłośników Kęt realizuje poprzez organizowanie spotkań, wystaw, konkursów, działalność publicystyczną (wydawnictwa historyczno-informacyjne TMK i rocznik społeczno-kulturalny "Almanach") oraz inne, aktualnie przydatne formy popularyzujące dzieje i osiągnięcia regionu.

opr. Anna Chowaniak