AKTUALNOŚCI:

Spacer w deszczu.

2017-07-01 20:17:37


Tym razem uczestnicy spaceru po Kętach nie mieli szczęścia do pogody. Ulewny deszcz sprawił, że około 20 uczestników spaceru spędziło prawie 1,5 godziny pod parasolami na kęckim rynku. Na szczęście tematem spaceru był właśnie rynek i nawet nie ruszając się spod parasoli można było uczestniczyć w „spacerze”. Przewodnikiem tym razem był Marek Nycz, który przy wsparciu Tadeusza Dryji oprowadzał uczestników spaceru dookoła rynku, opowiadając ciekawe informacje o poszczególnych domach, ludziach kiedyś w nich mieszkających, a także o tym, co działo się na płycie rynku przez setki lat. Pomimo przeciwności pogody uczestnicy „spacer” uznali za udany. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy folder i pamiątkowy znaczek z herbem Towarzystwa Miłośników Kęt.

Zobacz zdjęcia

kbPotrójny jubileusz Towarzystwa Miłośników Kęt.

2017-06-06 11:52:35


W piątkowy wieczór spotkali się w Domu Kultury członkowie, sympatycy Towarzystwa Miłośników Kęt i zaproszeni goście. W spotkaniu uczestniczył również burmistrz Krzysztof Jan Klęczar z małżonką. Okazja była szczególna, bowiem w tym roku Towarzystwo obchodzi swoje 40. urodziny, XX kecie organizowania kwest cmentarnych i wydanie XX „Almanachu Kęckiego”. Spotkanie rozpoczął od prezentacji jubileuszowego „Almanachu Kęckiego” jego redaktor naczelny Tadeusz Dryja, który na tą okoliczność uraczył zebranych ogromnym tortem czekoladowym ze stosowną dedykacją. Po interesującej prezentacji przewodniczący Towarzystwa Kazimierz Brzuska wręczył autorom Almanachy i pamiątkowe dyplomy. Szczególne podziękowanie skierował do burmistrza Krzysztofa Jana Klęczara za pomoc w wydaniu jubileuszowego rocznika i za wspieranie działalności Towarzystwa. Wyrazy podziękowania zostały skierowane również do obecnych na spotkaniu redaktorów naczelnych Almanachu Kęckiego tj. pani Ireny Droździk, pana Marka Nycza, pani Anny Chowaniak i pana Tadeusza Dryji. Należy dodać, że pierwszym redaktorem naczelnym i współinicjatorem powstania „Almanachu Kęckiego” był nieżyjący już pan Władysław Droździk. W kolejnym punkcie spotkania Przewodniczący Kazimierz Brzuska przedstawił uczestnikom multimedialną prezentację najważniejszych wydarzeń w czterdziestoletniej historii Towarzystwa.
O powołaniu Towarzystwa Miłośników Kęt zdecydowali uczestnicy sesji Miejsko – Gminnej Rady Narodowej i Frontu Jedności Narodu, która odbywała się w dniu 16 wrzesnia 1977 r. w sali zebrań ZPW „Kentex. Celowość i potrzebę powołania Towarzystwa przedstawił w swym wystąpieniu zastępca przewodniczącego Rady Narodowej Miasta i Gminy Władysław Droździk, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego. Przyjęto opracowany przez Bronisławę Zbylut statut i wybrano pierwszy zarząd w składzie: Władysław Droździk – przewodniczący, Roman Bałaj, Stanisław Drzyżdżyk, Bronisława Zbylut, Adam Jurdzeń, Adam Ćwiertnia i Stanisław Wąs. Kolejnymi przewodniczącymi Towarzystwa byli: Ryszard Strutyński, Irena Droździk, Anna Chowaniak i obecnie Kazimierz Brzuska.

W ciągu tych czterdziestu lat TMK uczestniczyło w ważniejszych wydarzeniach historycznych i kulturalnych, wydało szereg publikacji, a także zainicjowało akcję ratowania zabytków pochodzącego z 1829 r. kęckiego cmentarza. Przewodniczący Kazimierz Brzuska przypomniał również historię powstania i efekty dwudziestu kwest cmentarnych organizowanych przy bramach kęckiego cmentarza od 1 listopada 1997 r. W trakcie wszystkich kwest zebrano 166 821,00 zł, za które poddano konserwacji 17 zabytkowych pomników nagrobnych. Wśród odrestaurowanych są pomniki nagrobne zasłużonych osób dla Kęt, m.in. burmistrzów: Jana Kopcińskiego, Antoniego Biera, Władysława Dziewońskiego, Henryka Dołkowskiego, powstańców styczniowych: Władysława Kułakowskiego, Romana Zemanka, Ignacego Komendery, a także inne obiekty o szczególnych wartościach artystycznych, wpisane do rejestru zabytków. Podziękował darczyńcom i wolontariuszom, którzy niezależnie od warunków atmosferycznych co roku kwestują 1 listopada przy bramach cmentarza.
Wspomnieniom nie było końca, a było co wspominać.

Towarzystwo Miłośników Kęt.

Zobacz zdjęcia

kbPromocja „Almanachu Kęckiego”

2017-05-17 22:55:49


W dniu 19.05.2016 r. (piątek) o godz. 18.00
w Domu Kultury w Kętach odbędzie się
spotkanie promocyjne nowego, XX numeru
„Almanachu Kęckiego”. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych naszym wydawnictwem,
które będzie można nabyć w trakcie spotkania.
kbSpotkanie promocyjne publikacji o kościele św. Jana Kantego. 10.05.2017 r.

2017-05-17 22:50:58


Jednym z najciekawszych obiektów naszego 740 letniego miasta jest barokowy kościół pw. św. Jana Kantego. Właśnie jemu, jego historii i zabytkowym elementom jego wyposażenia jest poświęcona wydana przez Towarzystwo Miłośników Kęt publikacja „Kościół św. Jana Kantego w Kętach” opracowane przez Przewodniczącego Towarzystwa Kazimierza Brzuskę i dyrektora Muzeum im. A.Kłosińskiego dr Martę Tylza – Janosz. Tekst powstał na podstawie publikacji Jana Rodaka „ Architektura i dzieje kościoła pw. św. Jana Kantego w Kętach”. Zdjęcia wykonali: Tomasz Biernat i Kazimierz Brzuska. Epitafia i teksty z języka łacińskiego tłumaczył Paweł Barański. Publikacja choć mała objętościowo, zawiera dużo zdjęć i ciekawych opisów, stanowiąc swoisty przewodnik po tym zabytkowym obiekcie sakralnym. Prezentacja wydawnictwa opracowanego we współpracy z Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach miała miejsce 9 maja w siedzibie muzeum. Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt Kazimierz Brzuska powitał gości, m. in. Krzysztofa Jana Klęczara – burmistrza Gminy Kęty, Rafała Ficonia - zastępcę burmistrza Gminy Kęty, Urszulę Włodarczyk oraz Andrzeja Bryzka – wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, a także księdza Franciszka Knapika – proboszcza Parafii pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach oraz wikarego tej parafii ks. Krzysztofa Rębisza. Interesującą prezentację multimedialną przedstawiła dr Marta Tylza-Janosz przekazując zebranym wiele dodatkowych informacji związanych w kościołem św. Jana Kantego. Przewodniczący zaznaczył, że prezentacja jest tylko środkiem, a celem jest promocja kościoła pw. św. Jana Kantego. zabytku budownictwa sakralnego i miejsce kultu świętego nie tylko wśród mieszkańców Kęt, ale wśród szerokiego kręgu czcicieli jego świętości. Publikacja, z uwagi na bardzo przystępną formę przekazu jest przeznaczona do bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Ks. Franciszek Kanpik przybliżył m. in. plany i założenia konserwacji ołtarza głównego w kościele św. Jana Kantego. Następnie burmistrz Krzysztof Jan Klęczar podziękował za inicjatywę Towarzystwa i wkład pracy autorów oraz podkreślił wagę promowania postaci patrona naszego miasta św. Jana Kantego. Pan Andrzej Bryzek wyraził potrzebę zaprezentowania historii kościoła św. Jana Kantego większej liczbie mieszkańców m.in. poprzez podobne prezentacje w tym kościele.
Publikację pt.” Kościół św. Jana Kantego w Kętach” można nabyć w sklepiku muzeum, „Dewocjonaliach” w Rynku i w księgarni przy ul. Mickiewicza.

Zobacz zdjęcia

kbZaproszenie

2017-05-08 09:48:15kb