AKTUALNOŚCI:

Zaproszenie na konferencję.

2017-03-19 12:50:26


Towarzystwo Miłośników Kęt i z Muzeum im. A. Kłosińskiego organizują w dniu 25.03.2017 r. o godz. 10.00 w sali wystaw muzeum konferencję pt. „Ochrona dziedzictwa materialnego na terenie Gminy Kęty”
Konferencja jest inspirowana przypadającym w tym roku 40-leciem istnienia Towarzystwa Miłośników Kęt oraz 40-leciem powstania Zbiorów Historycznych Miasta Kęty, które stanowiły fundament dla kęckiego muzeum. Spotkanie ma na celu propagowanie i dyskusję na temat ochrony dziedzictwa materialnego na terenie naszej gminy. Konferencja będzie stanowić okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami rożnych instytucji, które aktywnie przyczyniają się do zachowania naszego wspólnego dziedzictwa.
W załączeniu program konferencji.

Zobacz zdjęcia

kbNowe władze Towarzystwa.

2017-03-13 13:34:16


W związku z upływem czteroletniej kadencji zarządu, w dniu 3 lutego w Domu Kultury odbyło sie Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Kęt., w trakcie którego przewodniczący Kazimierz Brzuska złożył w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z działalności Zarządu.
Przewodniczący zaznaczył, że pozostawia Towarzystwo w dobrej sytuacji finansowej pozwalającej realizować statutowe zadania TMK. Poinformował, że w przygotowane są do druku 3 publikacje: „Trzy historie”, „Kościół św. Jana Kantego w Kętach” i „Almanach Kęcki” XX. Komisja Rewizyjna, na podstawie przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu, złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Kolejnym punktem zebrania były wybory władz Towarzystwa na następną kadencję 2017 – 2021.

Wybrany zarząd będzie pracował w następującym składzie:

- Kazimierz Brzuska - przewodniczący
- Grażyna Flasz - zastępca przewodniczącego
- Marek Nycz - sekretarz
- Tadeusz Dryja - skarbnik
- Jacek Bakalarski - członek
- Adam Mrowiec - członek
- Andrzej Adamus - członek.

Skład Komisji Rewizyjnej:
- Marek Wągiel - przewodniczący
- Maria Mitoraj-Mrzygłód - członek
- Zofia Jachnicka - członek.

Kazimierz Brzuska wręczył kwiaty i pamiątkowy upominek pani Janinie Korczyk w podziękowaniu za jej aktywną pracę w Zarządzie TMK.

Uczestnicy zebrania złożyli następujące wnioski do burmistrza gminy:
- Zebrani wnioskują o wystąpienie do burmistrza Krzysztofa Klęczara z wnioskiem o nadanie pośmiertnie Władysławowi Droździkowi tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty”.

- Wystąpić do burmistrza Krzysztofa Klęczara z inicjatywą zamieszczenia na budynku Urzędu Gminy od strony ul. Jana Kantego tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi Kęt, św. Janowi Kantemu.

Zobacz zdjęcia

kbWalne zebranie członków TMK

2017-02-04 17:45:43


W związku z upływem czteroletniej kadencji Zarządu, w dniu 24 lutego 2017 r.
o godz. 18.00 w Sali kameralnej Domu Kultury w Kętach odbędzie się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Kęt. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków do udziału w zebraniu.
Zarząd TMK.

Porządek zebrania

1. Otwarcie

2. Wybór przewodniczącej zebrania

3. Przedstawienie i przyjęcie:
a) porządku obrad zebrania,
b) regulaminu obrad zebrania
c) regulaminu wyborów.

4. Wybór sekretarza zebrania.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków
6. Przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej TMK.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. Wybór komisji skrutacyjnej
10. Przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu.
11. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu.
12. Ukonstytuowanie się Zarządu.
13. Przeprowadzenie wyborów Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej.
15. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.
16. Dyskusja
17. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
18. Przyjęcie złożonych wniosków.
19. Zamkniecie obrad zebrania.

kbŻyczenia Świąteczne

2016-12-24 10:40:48

kbRekordowa kwesta.

2016-11-04 17:57:49


W tym roku ju po raz dwudziesty Towarzystwo Mionikw Kt zorganizowao kwest cmentarn na rzecz renowacji i konserwacji zabytkowych obiektw, znajdujcych si na kckim cmentarzu komunalnym.
Pierwsza kwesta odbya sie w dniu 1 listopada 1997 r. w ktrej kwestowao 15 osb na czele z przewodniczcym Towarzystwa Mionikiem Kt Wadysawem Drodzikiem. W trakcie tej kwesty zebrano 2 400 z, ktre wraz z pienidzmi zebranymi w nastpnym roku przeznaczono na konserwacj zabytkowego pomnika byego burmistrza i Honorowego Obywatela Kt, Henryka Dokowskiego.. W trakcie dwudziestu kwest zebrano 166 821 z za ktre poddano konserwacji, ratujc je przed zniszczeniem, 17 zabytkowych pomnikw nagrobnych kckiego cmentarza. W ubiegym roku przeprowadzilimy konserwacj zabytkowych pomnikw nagrobnych Stanisawa Haatka i J.R.Szubertw za kwot 20 680 z, natomiast w tym roku zostaa wykonana konserwacja ponad stuletniego kamiennego pomnika Julii ze Steczowiczw za kwot 13 300 z. W trakcie tegorocznej kwesty, dziki hojnoci darczycw, zebrano rekordowa kwot 13 752,29 z. – rodki te zostan przeznaczone na prace konserwatorskie kolejnego zabytku. Informacj o wykorzystaniu zebranych pienidzy przekazujemy corocznie na ulotkach wrczanych przez kwestujcych odwiedzajcym nasz cmentarz w dniu 1 listopada. Rekordzistkami wrd kwestujcych s: czonkini Towarzystwa Mionikw Kt Magorzata Kasolik – Piecha, ktra uczestniczya we wszystkich kwestach oraz Maria Karaim, uczestniczca w 19 kwestach.
Sdzimy, e zebranie w tym roku w trakcie kwesty rekordowej kwoty oprcz sprzyjajcej pogody jest wynikiem widocznych efektw w postaci kolejnych odrestaurowanych zabytkowych pomnikw nagrobnych na cmentarzu
Serdecznie dzikujemy wszystkim kwestujcym, ktrzy powicili swj czas dla tak szlachetnego celu jakim jest ratowanie historycznych zabytkw naszego miasta.
Szczeglne podzikowania kierujemy do ofiarodawcw za wyjtkow hojno, dziki ktrej mog by kontynuowane dalsze prace konserwacyjne na naszym cmentarzu.
1 listopada kwestowali:
Adamus Andrzej, Adamus Barbara, Bakalarski Jacek, Bana Baej, Bryzek Andrzej, Brzozowicz Sylwia, Brzuska Kazimierz, Chowaniak Anna, Chrapkowicz Maria, Cwynar Jerzy, Dryja Tadeusz, Duraj Patryk, Fico Rafa, Flasz Grayna, Front Natalia, Front Wacaw, Gandor-Bakalarska Maria, Gardyski Tomasz, Goek Katarzyna, Grabowska Urszula, Handzlik Mariusz, Honkisz Jzef, Jachnicka Zofia, Jasek Wanda, Kaczmarczyk Daria, Kadubicka Lucyna, Kadubicka Mirosawa, Kadubicka-ydek Katarzyna, Karaim Maria, Kasolik-Piecha Magorzata, Klczar Krzysztof, Koperska Maria, Korczyk Janina, Korczyk Kinga, Korczyk Micha, Kowalska Grayna, Krliczek Ewa, Kruczalak Adam, Kubiczek Maria, Kurec Henryk, Lewandowska Barbara, uniewska Iwona, Majkuciska Krystyna, Matusiak Maria, Matusiak Wanda, Mitoraj-Mrzygd Maria, Moch Anna, Mojesz-Wlazy Grayna, Moskal-Goliasz Katarzyna, Mrowiec Adam, Nowak Alina, Nycz Marek, Plewniak ukasz, Rodak-Duraj Magorzata, Sok Stanisaw, Suknarowska Ewa, Szafran Jzef, Szewczyk Nina, Szapa Kacper, Szapa Kazimiera, Szpilka Dagmara, Szpilka Weronika, Wgiel Marek, Wrbel Wojciech, Zemanek Agnieszka,

Zobacz zdjęcia

kb