AKTUALNOŚCI:

Kolejny zabytkowy pomnik uratowany.

2016-09-18 21:57:04


Podobnie jak w latach poprzednich rwnie w biecym roku zostaa przeprowadzona konserwacyjna kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego znajdujcego si na kckim cmentarzu. Tym razem katastrofalny stan kamiennego pomnika Julii z Steczowiczw wymusi wrcz konieczno jego konserwacji i jeszcze pod koniec ubiegego roku zostay wykonane konieczne prace zabezpieczajce, eby pomnik przez okres jesieni i zimy nie uleg cakowitemu zniszczeniu. Dziki tym pracom, mona byo w biecym roku prowadzi dalsze prace konserwatorskie, ktre zostay zakoczone w miesicu lipcu, co potwierdzia komisja odbioru prac, skadajca si z przedstawiciela Maopolskiego Konserwatora Zabytkw w Krakowie, administratora cmentarza, Urzdu Gminy, wykonawcy i Towarzystwa Mionikw Kt. Autorem programu konserwatorskiego i zarazem wykonawc prac konserwatorskich bya Agnieszka ydzik – Biaek, dyplomowany konserwator dzie sztuki. Koszt konserwacji pomnika wynis 13 300 z i zosta pokryty ze rodkw zebranych w trakcie ubiegorocznej kwesty oraz rodkw wasnych Towarzystwa. Pomimo corocznych prac, jest jeszcze co najmniej kilka zabytkowych pomnikw nagrobnych wymagajcych pilnych prac renowacyjnych. Rwnie w biecym roku w dniu 1 listopada organizujemy kwest, a zebrane rodki zostan przeznaczone na konserwacj w roku przyszym kolejnego zabytku kckiego cmentarza.
Przewodniczcy Towarzystwa Mionikw Kt
Kazimierz Brzuska

Zobacz zdjęcia

kbXIX „Almanach Kcki”.

2016-05-09 19:32:51


W dniu 6 maja 2016 r. w sali studyjnej kckiego Domu Kultury odbyo si spotkanie promocyjne XIX numeru oczekiwanego „Almanachu Kckiego” na ktre przybyli autorzy, sympatycy wydawnictwa i czonkowie Towarzystwa Mionikw Kt.
Najnowszy „Almanach” zaprezentowany zosta przez jego redaktora Tadeusza Dryj, ktry przybliy zebranym zawarto i przesanie tego numeru. Zawiera on szereg interesujcych artykuw m.in. o 120 leciu Przedszkola Sistr Zmartwychwstanek, budowie zapory na Sole w Porbce, 300 leciu konsekracji klasztoru Franciszkanw czy o przegranej batalii o powiat kcki w 1866 r. Przewodniczcy Towarzystwa Kazimierz Brzuska wrczy wraz z podzikowaniami najnowszy numer „Almanachu Kckiego” autorom artykuw, oraz osobom i instytucjom sprzyjajcym dziaalnoci Towarzystwa. Szczeglne podzikowania skierowa wadzom gminy na rce obecnego na uroczystoci I zastpcy burmistrza Rafaa Ficonia za pomoc finansow, dziki ktrej „Almanach Kcki” nr XIX mg si ukaza. Co prawda jubileuszowy XX numer ukae sie w roku przyszym, jednak to ten rok jest dwudziestym rokiem, w ktrym powstaway kolejne „Almanachy”, std spotkanie powicone byo podsumowaniu tego okresu. Naley przypomnie, e inicjatorami, autorami i wieloletnimi redaktorami „Almanachu Kckiego” byli kccy polonici Irena i Wadysaw Drodzikowie.
Nowy „Almanach Kcki” mona ju naby w kckim Muzeum, ksigarni przy ul. Mickiewicza, i w „Dewocjonaliach” na kckim rynku.

Zobacz zdjęcia

kbAlmanach Kcki XIX

2016-05-02 20:00:23


W dniu 6.05.2016 r. (pitek) o godz. 18.00 w Domu Kultury w Ktach odbdzie si spotkanie promocyjne nowego, XIX numeru „Almanachu Kckiego”. Zapraszamy autorw, czonkw Towarzystwa i osoby zainteresowane naszym wydawnictwem, ktre bdzie mona naby w trakcie spotkania.Zobacz zdjęcia

kbWalne Zebranie Czonkw

2016-02-12 20:13:24


W dniu 3 lutego w Domu Kultury odbyo sie Walne Zebranie Czonkw Towarzystwa Mionikw Kt, w trakcie ktrego przewodniczcy Kazimierz Brzuska
zoy w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z dziaalnoci w 2015 r. Towarzystwo wydao XVIII numer „Almanachu Kckiego” oraz kalendarz na 2016 r. z piknymi reprodukcjami starych pocztwek. Poddano konserwacji 2 zabytkowe pomniki i rozpoczto konserwacj kolejnego pomnika. Listopadowa kwesta cmentarna okazaa si rekordowa. Zebrano 12 834,77 z, ktre w caoci zostan przeznaczone na dalsze prace konserwacyjne. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, zebrani udzielili Zarzdowi Towarzystwa absolutorium za 2015 r. Kazimierz Brzuska przedstawi rwnie zaoenia programowe na 2016 z ktrych najwaniejsze to kontynuacja dziaalnoci wydawniczej i prowadzenie dalszych prac konserwatorskich. W dyskusji poruszano rne tematy m.in. poruszono spraw dzwonu „Micha” oraz uchwalono, e zostanie przygotowane pisemne wystpienie Towarzystwa z podpisami czonkw do burmistrza i Rady Miejskiej w sprawie remontu ze rodkw budetowych krzya gwnego na kckim cmentarzu. Zebranie zakoczyo si rozmowami przy skromnym poczstunku.

Zobacz zdjęcia

kbZaproszenie na Walne Zebranie

2016-01-26 13:18:04


Zarzd Towarzystwa Mionikw Kt zaprasza na Walne Zebranie czonkw, ktre odbdzie si w dniu 3 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury w Ktach.
PORZDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie i przyjcie porzdku zebrania,
3. Wybr sekretarza zebrania.
4. Wybr komisji uchwa i wnioskw.
5. Przedstawienie sprawozdania przez przewodniczcego.
6. Program dziaa na 2016 r.
7. Dyskusja.
8. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
9. Sprawozdanie komisji uchwa i wnioskw.
10. Zamknicie zebrania.

Przewodniczcy
Kazimierz Brzuska

kb