AKTUALNOŚCI:

Udany spacer ulic Krakowsk

2013-08-11 21:03:22


W tym roku w ramach „Dni Kt” zorganizowalimy spacer ul. Krakowsk. Pomimo upalnej pogody, przy fontannie na Rynku zebraa si ponad 50 osobowa grupa chtnych do odbycia spaceru. Przewodniczcy Towarzystwa Kazimierz Brzuska przywita zebranych i przedstawi przewodnika, ktrym by sekretarz Towarzystwa, rodowity kczanin – Marek Nycz. Kady z uczestnikw otrzyma materiay dokumentujce omawiane w czasie spaceru obiekty, przygotowane przez nasze Towarzystwo. Uczestnicy spaceru z zainteresowaniem suchali ciekawych informacji nie tylko o budowlach, ale i o ludziach, ktrzy je kiedy zamieszkiwali. Informacje przekazywane przez Marka Nycza byy czsto wzbogacane przez mieszkacw ul. Krakowskiej, uczestniczcych w spacerze. Spacer zakoczy si w ponad stuletnim tartaku, gdzie dziki uprzejmoci waciciela p. Tadeusza Klisia, moglimy zobaczy maszyn parow z 1908 r. i rwnie zabytkow hal trakw. Dua frekwencja wiadczy, e mieszkacy s zainteresowani spacerem w przeszo i rwnoczenie zobowizuje do kontynuacji tego cyklu spacerw.Zobacz zdjęcia

kbSpacer ul. Krakowsk.

2013-07-18 22:27:54


Jak co roku, w ramach Dni Kt, Towarzystwo Mionikw Kt organizuje spacer jedn z kckich ulic. Tym razem bdzie to ulica Krakowska. Spacer rozpocznie si zbirka przy fontannie na Rynku, gdzie przewodnicy opowiedz o historii tej ulicy, a potem rozpocznie si spacer. Przewodnicy przy wybranych obiektach bd opowiada ich histori i ciekawostki z nimi zwizane. Spacer zakoczy si w ponad stuletnim tartaku, gdzie bdzie mona zwiedzi hal produkcyjn, a przede wszystkim wspaniay zabytek techniki jakim jest ponad stuletnia maszyna parowa do napdu maszyn do cicia drewna. Dla wszystkich uczestnikw bd przygotowane materiay zwizane z tematyk spaceru, na ktry serdecznie zapraszamy w pitek 2 sierpnia o godz. 17.00.

kbDzie Pamici

2013-05-09 21:13:16

„Potrzsam pamici –
moe co w jej gaziach
upione od lat
poderwie si z furkotem”
W. Szymborska

Ten cytat z piknego utworu Wisawy Szymborskiej pt. „Dnia 16 maja 1973 roku” doskonale oddaje charakter corocznego „Dnia Pamici”, powiconego utrwaleniu informacji o nauczycielach, ktrzy zginli z rk hitlerowskiego okupanta. To coroczne potrzsanie pamici, aby wydoby i przekaza jak najwicej informacji o nich.
W dniu 29 kwietnia na zaproszenie organizatorw, ktrymi od lat s: Dyrekcja Powiatowego Zespou nr 9 Szk im. M. Dbrowskiej i Towarzystwa Mionikw Kt, przybyli przedstawiciele samorzdu powiatowego i gminnego, dyrektorzy placwek owiaty i kultury z terenu gminy Kty. Przybyych powitaa pani Grayna Mojesz – Wlazy, dyrektorka PZ nr 9, ktra przypomniaa okolicznoci towarzyszce temu szczeglnemu wydarzeniu. W czci artystycznej modzie tej szkoy pod kierunkiem mgr Ewy Soskiej wystpia z interesujcym montaem sowno – muzycznym, opartym na poezji Wisawy Szymborskiej. Przewodniczcy Towarzystwa Mionikw Kt Kazimierz Brzuska podzikowa za pikny wystp i wrczy opiekunce i kademu z uczestnikw spektaklu egzemplarz najnowszego „Almanachu Kckiego” i wspomnie o Wadysawie Drodziku, pierwszym przewodniczcym Towarzystwa. Podkreli znaczenie corocznych obchodw „Dnia Pamici” szczeglnie dla modziey klas pierwszych tej szkoy, ktra opuszczajc j po trzech latach, wyniesie w pamici rwnie czstk jej tragicznej historii. Na zakoczenie spotkania pani Anna Chowaniak - historyk z wyksztacenia i zamiowania, czonkini Towarzystwa Mionikw Kt, w interesujcy sposb, z wykorzystaniem starych, wypoyczonych rodzinnych fotografii, przybliya kolejne dwie postaci z listy tablicy pamitkowej tj. Bogdana uszczyskiego – profesora Seminarium Mskiego w Ktach i Alfonsa Osadziskiego – nauczyciela szkoy w Czacu.

kbWielkanoc 2013

2013-03-26 11:30:22
Zdrowych, pogodnych, radosnych wit Wielkiej Nocy mionikom i sympatykom Towarzystwa Mionikw Kt yczy zarzd TMK.

kbNowe wadze Towarzystwa

2013-03-26 11:18:31


W dniu 12 marca odbyo si zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Mionikw Kt. Sprawozdanie z caej kadencji 2008 – 2012 zoya przewodniczca Anna Chowaniak. Omwia w nim wszystkie dziaania i inicjatywy podejmowane przez TMK w okresie minionych 4 lat. Do najwaniejszych zaliczya m.in. wydawanie rocznika „Almanach Kcki”, coroczn kwest przeznaczon na renowacje zabytkowych grobw na kckim cmentarzu, wspprac z instytucjami kultury i owiaty w Ktach, zoenie wniosku o nadanie Ktom przez Papiea patronatu Jana Kantego, odnalezienie w Niemczech dzwonu „Micha”, zrabowanego w czasie II wojny wiatowej z kocioa w. w. Magorzaty i Katarzyny oraz uruchomienie strony internetowej.
Zebrani udzielili absolutorium ustpujcemu zarzdowi i wybrali nowy w skadzie:

- Kazimierz Brzuska przewodniczcy
- Wadysaw Surwka z-ca przewodniczcego
- Grayna Flasz z-ca przewodniczcego
- Marek Nycz sekretarz
- Krystyna Gral skarbnik
- Janina Korczyk czonek zarzdu
- Jacek Bakalarski czonek zarzdu

Komisja Rewizyjna bdzie pracowa w skadzie:
- Adam Bogusz przewodniczcy komisji
- Maria Mitoraj – Mrzygd czonek komisji
- Zofia Jachnicka czonek komisji.

Zebrani zgosili szereg wnioskw, zobowizujc nowy zarzd do ich realizacji:

- Utrwalenie pamici prof. W. Drodzika w spoecznoci kckiej poprzez ufundowanie tablicy pamici w Liceum im. Stanisawa Wyspiaskiego oraz zorganizowanie w Muzeum „Gabinetu- twrcowni” im. W. Drodzika.
- zaznaczenie w roku 2013 rocznicy 200-lecia pobytu w Ktach ks. Jzefa Poniatowskiego,
- wystpienie z pismem do Burmistrza o umieszczenie zdemontowanej w latach ubiegych tablicy pamitkowej na budynku nr 13 w Rynku, dotyczcej upamitnienia wyej wspomnianego wydarzenia,
- odnowienie na budynku przy ul. Kociuszki tablicy upamitniajcej pobyt w Ktach poety Kazimierza Brodziskiego,
- zorganizowanie z okazji jubileuszu 60 rocznicy Zakadw Metali Lekkich „Kty” wycieczk do zakadu „Alupol” w Tychach,
- przygotowanie informacji o odnowionych grobach na kckim cmentarzu,
- zakupienie 8 nowych skarbonek kwestarskich potrzebnych na coroczn kwest,
- zwrcenie si do burmistrza, o spowodowanie usunicia z ogrodzenia budynku –darowanego przez dra Wadysawa Dziewoskiego spoecznoci Kt – banerw reklamowych,
- zwrcenie si do burmistrza i radnych Rady Miejskiej z prob o sfinansowanie caoci kosztw wydania kolejnego numeru „Almanachu Kckiego”,
- zwrcenie si do Domu Kultury o pomieszczenie na dokumentacj i wydawnictwa TMK.

Miym akcentem zebrania byy kwiaty i yczenia dla ustpujcej przewodniczcej Anny Chowaniak przekazane przez Wadysawa Surwk i Magorzat Kasolik – Piecha oraz Honorow Przewodniczc TMK Iren Drodzik, ktra dzikowaa za 4 letni prac, a przede wszystkim za podtrzymanie dziaalnoci wydawniczej.

kb