STATUT Towarzystwa Miłośników Kęt:

I Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny


§1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Towarzystwa Miłośników Kęt" zwane w dalszej części Statutu Towarzystwem.

§2

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działający na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kęty, a terenem działania miasto i gmina Kęty oraz cały kraj.

§4

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków.

§5

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z nazwą Towarzystwa oraz okrągłej z odznaką organizacyjną w środku i nazwą Towarzystwa w otoku.

II Cele i środki działania


§6

Celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich zamierzeń i prac związanych z ochroną i rozwojem kulturalnych wartości miasta i gminy Kęty.

§7

Powyższe cele Towarzystwo realizuje przez:
1. organizowanie spotkań popularyzujących dorobek społeczny, kulturalny, gospodarczy regionu,
2. organizowanie badań regionalnych w zakresie przeszłości i współczesnego rozwoju miasta i gminy Kęty,
3. organizację i inspirację działalności informacyjnej i popularyzacyjnej,
4. współdziałanie z administracją państwową i samorządową w zakresie organizacji inicjatyw społeczno-kulturalnych, ochrony przyrody, działalności muzeum, wystawiennictwa oraz organizacji aktywnego wypoczynku i turystyki krajoznawczej,
5. organizowanie wystaw obrazujących dorobek i osiągnięcia Kęt i gminy,
6. pomoc w gromadzeniu eksponatów muzealnych dla Muzeum w Kętach,
7. tworzenie zespołów zainteresowań,
8. współpracę ze stowarzyszeniami o pokrewnych celach i zainteresowaniach,
9. wydawanie publikacji o charakterze historyczno-informacyjnym i społeczno-kulturalnym,
10. inspirowanie i organizowanie inicjatyw zmierzających do społeczno-kulturalnego rozwoju miasta i gminy Kęty oraz województwa małopolskiego,
11. pomnażanie aktywności i zdolności twórczych wszystkich środowisk społecznych,
12. zacieśnianie związku środowisk twórczych z mieszkańcami gminy Kęty i województwa małopolskiego.

III Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.§8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.


§9

Decyzję o przyjęciu do Towarzystwa członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd.

§10

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia posiadająca pełnię praw publicznych.

§11

Członkowie zwyczajni Towarzystwa są zobowiązani:
1. realizować i propagować cele Towarzystwa, stosować się do postanowień Statutu i uchwał jego władz,
2. brać czynny udział w realizacji celów i zadań programowych Towarzystwa,
3. regularnie opłacać składki członkowskie,
4. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.


§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2. uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa z głosem decydującym,
3. wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Towarzystwa,
4. reprezentować Towarzystwo w kontaktach z innymi organizacjami,
5. korzystać z wszelkich istniejących urządzeń Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd,
6. posiadać legitymację członkowską i odznakę organizacyjną.

§13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową i będzie opłacać składki.

§14

Członek wspierający ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§15

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, zasłużona w realizacji celów Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje, a także pozbawia Zebranie Walne członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.


§16

Utrata praw członkowskich następuje poprzez:
1. Dobrowolne pisemne wystąpienie do Zarządu Towarzystwa,
2. Skreślenie z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek przez okres przekraczający 1 rok, podjęte zwykłą większością głosów,
3. Wykluczenie za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę Towarzystwa,
4. Utratę zdolności do czynności prawnych,
5. Śmierć członka Towarzystwa.

§17

Od decyzji Zarządu o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania.Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu 2 tygodni.

IV Majątek Towarzystwa


§18

Majątek Towarzystwa stanowią:
1. składki członkowskie,
2. dotacje uzyskiwane od podmiotów gospodarczych i ludności,
3. dochody z działalności wydawniczej i imprezowej wg.odrębnych przepisów,
4. darowizny, zapisy, spadki,
5. nieruchomości i ruchomości nabyte przez Towarzystwo.


§19

Towarzystwo tworzy fundusz reprezentacyjny w wysokości 700 zł w 2001 r., indeksowany corocznie o wysokość wskaźnika inflacji.

§20

Wysokość składek członkowskich, termin ich płatności ustala corocznie Walne Zebranie Towarzystwa.

V Władze Towarzystwa


§21

Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§22

1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o jego rodzaju decyduje każdorazowo Walne Zebranie.
2. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż 7 dni od dnia wyborów.
3. W razie ustąpienia, odwołanie lub utraty członkostwa we władzach w czasie trwania kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające.

WALNE ZEBRANIE§23

Walne zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.Może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§24

Do ważności Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zwołane w drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§25

1. O terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania zawiadamia Zarząd co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia sprawy, dla których zostało zwołane i może odbywać się w każdym terminie z inicjatywy:
a) Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 ogółu członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.


§26

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa raz w roku.

§27

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. uchwalenie programu i głównych kierunków działania,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu,
5. uchwalanie zmian Statutu,
6. wybór władz Towarzystwa,
7. podejmowanie decyzji w sprawach majątku Towarzystwa.

ZARZĄD§28

1. Zarząd składa się z 5-8 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika.
2. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.


§29

Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2. kierowanie działalnością i realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreśleniu członków,
4. administrowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
5. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Zarządu,
6. prowadzenie korespondencji i rachunkowości Towarzystwa zgodnie z przepisami prawnymi.

§30

1. Uchwały Zarządu są prawomocne jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej połowy jego członków w tym przewodniczącego lub zastępców.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

KOMISJA REWIZYJNA§31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa, składa się z trzech osób, przewodniczącego i dwóch członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Towarzystwa.
3. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodną z prawem i statutem działalności Stowarzyszenia.
4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w razie potrzeby, ale co najmniej raz w roku.

§32

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§33

Pisma i dokumenty w sprawach majątkowych Towarzystwa podpisują dwie osoby z Zarządu, w tym przewodniczący lub jeden z zastępców.

§34

Uchwały w sprawie zmian Statutu, rozwiązania Towarzystwa i dysponowania jego majątkiem podejmuje Walne Zebranie większości głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§35

W razie rozwiązania się Towarzystwa na podstawie własnej uchwały, likwidatorami jego majątku są członkowie Zarządu.